ที่ปรึกษา
อาจารย์พิเชฏฐ์ ศุขแพทย์
(เลขาธิการ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
อาจารย์ณรงค์ สมิทธิธรรม
(อดีตหัวหน้าภาควิชาดนตรีศึกษา วค.ลำปาง)
ดร.ประเสริฐ ขุนทองจันทร์
(อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี มรภ.ภูเก็ต)
ผศ.ประภาส  ขวัญประดับ
(อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี มรภ.สงขลา)

คณะทำงาน
ชาติชาย  ชนชีวัฒน์
ไกรทอง ณ ลำปาง
ธีระพงศ์ ดำรงค์พรพิชัย
สุรศักดิ์  ครุฑเพชร
อนุสิทธิ์ บุญวงศ์
ชยุติ  ชนชีวัฒน์